Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları ne zaman? TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı başvuru şartları!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları için başvuru süreci başlıyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak. Sınav tarihleri de belli oldu. Peki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları ne zaman? TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı başvuru şartları!

 

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

 

2021/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Kasım 2021

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 23.08.2021-15.09.2021

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 27.09.2021-25.10.2021

 

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15.09.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gerekiyor. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacak. 

 

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecek.

 

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

 

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacak. 

 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

 

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir. 

 

SINAV KONULARI

 

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

 

– Finansal Muhasebe,

– Finansal Tablolar ve Analizi,

– Maliyet Muhasebesi,

– Muhasebe Denetimi,

– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

– Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

 

2) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

 

3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

 

4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi,

 

Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

 

– Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

 

– Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

 

– Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

– Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

 

6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)

 

7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,

 

8) Yasa’nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,

 

9) Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

 

10) Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,

 

11) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),

 

12) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,

 

13) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

 

Yasa’nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen belgeler istenmez, Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 185,00 ? olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.295,00 ?, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.480,00 ? ödemeleri gerekir,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.

 

About admin

Check Also

Arnavut kaldırımı nasıl yazılır? TDK Arnavut kaldırımı yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

18.06.2022 15:52 Son Güncelleme: 18.06.2022 15:54 Türki Dil Kurumu resmi internet adresinde kelimelerin doğru yazılışları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.